A Ditrói Római Katolikus Plébánia Vendégkönyve
Oldalak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, összesen: (10)
Bakk István - www - mail - 2012.06.26, 12:47
Bakk Erzsébet-Bakk István
Szakrális hagyományaink – a pálosok

http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis-4fe1593d77692


Kormorán
Miatyánk-Passió

http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis-4fe4ac7016897&elozo=aktualis-4fe15b8214238&koveto=Bakk István: A kecskeméti Újvilág Passió margójához

http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis-4fe8164ebb881&elozo=aktualis-4fe4ac7016897&koveto=
Bakk István - 2012.06.19, 18:14
Bakk Erzsébet-Bakk István: Szakrális hagyományaink – a pálosok
SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ
2012. június 2. 17.30

Bevezetésül kezdjük P. Árva Vince atya idézettel: „Hogy mit nem ír, vagy hol nem ír az nem a bizonyítás témája.”
A szakrális fogalma: Az isteni, szent vagy természetfeletti eredetű, továbbá más megfogalmazásában: „A szakralitás űr, amelybe Isten behatolhat, melyet Isten kitölthet.”
A szent szó részint az elkülönítettség, részint a tökéletesség fogalomkörébe tartozó személyek, dolgok és fogalmak jelölésére használatos, vallásos kifejezés.
A magyar szakrális jövevényszavunkban is élő sacer melléknév alapjelentése az elhatárolás. Ez a határ azonban – szemben azzal, ahogy a mai közbeszédben a szent szót általában használjuk – nem erkölcsi kvalitások között húzódik, nem a jót választja el a rossztól, hanem a rendkívülit a szokásostól.
Idézetek Rudolf Ottótól: A szent c. művéből. Azon keresztény felekezetekben, amelyeknek vallásgyakorlata a reformáció kora előtt alakult ki pl., katolicizmus, ortodoxia mind a liturgiában, mind hit személyes megélésében fontos szerepet kap a szentek tisztelete és a velük való kapcsolattartás. Ebben a kontextusban a szentek azok, akik haláluk után az adott keresztény közösség hite szerint üdvözültek. Szoros értelemben azok, akiket az Egyház hivatalosan szentté avatott és a liturgiában, ünnepnapjukon megemlékezik róluk. A magyarországi katolikus szóhasználattal kapcsolatban említést érdemel a szent szó. Ez azt jelenti, eo ipso szakrális tartalmat hordoznak, a szent- előtaggal egészítenek ki. A szentség szó két különböző tartalmat jelöl. A szent voltára vonatkozik és bizonyos szertartások megnevezésére. A katolikus tanítás szerint a szentség Jézus Krisztus által alapított, hatékony, látható jel, melyen keresztül kegyelmeit közli velünk. A szentségek azért hatékony kegyelmi jelek, mert nemcsak megjelenítik a kegyelem formáit, hanem valóban közlik is azokat.
A magyar szentség szó egyaránt használatos a katolikus, az ortodox és a protestáns felekezetekben. A nyugati kereszténységben a szentségek teológiájának új kidolgozása az 1054-es nagy kelet–nyugati egyházszakadás után kezdődött el.
A katolikus egyház tanítása szerint a szentségek Jézus tanítása és beszédei által alapított látható jelek, amelyek Isten kegyelmét nemcsak jelzik, hanem hatékony módon közvetítik is. Minden szentség általános hatása, hogy a felvevőt Istenhez kapcsolja. Az egyes szentségek speciális hatása az a mód, ahogyan ezt megvalósítja.
A skolasztika többek között az Arisztotelésztől átvett hülemorfizmus kategóriáit felhasználva próbált közelebb jutni a szentségek megértéséhez. Eszerint minden szentség leírható két összetevővel: az anyaggal, vagyis a látható jellel, valamint a formával, vagyis a kiszolgáltató által kimondott szavakkal.
„Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent.” (A Misekönyvből, a III. Eukarisztikus imából)
A pálosok rendjének kialakulása: „Ha azonban magasabb fokozatot óhajt elérni, az erdőbe vonul. Ez az erdei remete. Idejét szemlélődéssel, további tanulással és aszketikus gyakorlatokkal tölti. Ha még feljebb kívánkozik, minden vagyonát elajándékozza, darócruhát ölt, a csészéjét, egyetlen tulajdonát övére akasztja és vándorol. Az út árkában alszik és könyöradományokból él. Rendesen még nevét is megváltoztatja.” Özséb atya renddé szervezi az országban szétszórtan élő remetéket. "Keresztben az üdvösség" ezért hívták őket kezdetben a „Szent Kereszt testvéreinek, hiszen az első monostor a Szent Kereszt tiszteletére épült.” Közösségük égi patrónusát Remete Szent Pált a thébai ősvezeklőt tették meg, s magukat is „Első Remete Szent Pál testvéreinek” nevezték.
Ez a remete közösség meglehetősen jó helyzetbe került, ugyanis Özséb személyében van papjuk, aki az egyházjogban jártas, tanult ember. Általuk a legelső Madonna szobrot Mária-völgyben egy ismeretlen remete faragta fából a XIII. század táján, a kegytemplom főoltárán látható: trónon ülő Mária és a Kis Jézus arcán átszellemült mosoly ragyog. Ennek szinte édestestvére a két tüskevári (1340 és 1360), valamint a diósgyőri (1480) álló Madonna, szintén ismeretlen pálos mester műve.
A régi pálos misekönyvekben se szeri, se száma a szebbnél szebb Mária – Sequenciáknak, Prózáknak, azaz – Himnuszoknak, melyeket a szentlecke után, az evangélium előtt recitáltak, illetve énekeltek.
Szent Ágoston regulája szabályozta a rend napi tevékenységét és a közösség minden tagja számára egyértelművé tette a kötelességét. A pálosok Amerika földjén a küldetéses szolgálatban a Krisztus ígéretét a tiszta kereszténységet vitték. A krisztusi ígéret: "Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán."
„Ám nem csak nyelvészeti hipotézisek láttak napvilágot…”

1486. január 20-án Izabella és Ferdinánd első ízben fogadják kihallgatáson Kolombuszt. Színhelye: Alcalá de Henares városka, Madrid mellett.Kolombusz szobor
„A latin-amerikai magyar jelenlétet vizsgálva öt, egymástól viszonylag jól elkülöníthető korszakot lehet megkülönböztetni: a gyarmati korszakot, a modern vándormozgalmak első világháborúval bezáruló első, majd a két világháború közti második korszakát, végül a második világháború utáni DP-k, azaz hontalan személyek, és az 1956-os forradalmat követő politikai emigrációk korszakát.” Torbágyi Péter doktori kutatása az összes korszakot érintette, majd disszertációjában a modernkori vándormozgalmak migrációs irányainak változására fókuszálva az első három korszak feldolgozása mellett döntött. A jelen munka a Szegedi Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskola "Hispán világ története" alprogramjának doktori sorozatában kerül publikálásra, a szerző a két évvel ezelőtt bemutatott disszertáció egésze helyett, terjedelmi korlátok miatt csupán az értekezés első fele, azaz az első világháborúval bezáruló két korszak bemutatása mellett döntött. A választást indokolta az is, hogy ez az a korszak, melyre vonatkozó ismereteink leginkább hiányosak, annak ellenére, hogy a magyar történetírás már a korai időktől kezdve számos munkában foglalkozott a régió magyar jelenlétének korai emlékeivel. ”A kutatások két fő vonulata a magyar jezsuiták és a Kossuth emigráció történetét tanulmányozta, de több munkára is hivatkozik amely már kísérletet tett a legkorábbi magyar vonatkozású adatok felkutatására. Az így előkerült ismeretek zöme egy témát önállóan, vagy több témát egymástól függetlenül feldolgozó tanulmányban került publikálásra, mellyel szemben jelen összefoglaló munka egyrészről a korábbi kutatások eredményeit mutatná be, másrészről pedig számos, eleddig nem kutatott téma feldolgozásával azt kiegészítené, és esetleg korábbi adatokat más megvilágításba helyezne. A tanulmány e téma vizsgálatakor két fontos kérdésre próbál választ találni. Egyrészről kísérletet tesz azon korai életutak bemutatására, melyek művelődéstörténeti hozadékukkal befolyással lehettek a korabeli magyar társadalom Latin-Amerika képére. Majd a kivándorlás tömegessé válásával egyre nagyobb hangsúlyt kíván helyezni azon csoportok bemutatására, melyek a latin-amerikai társadalom széles köreiben megismertették a magyar nevet, s ezáltal befolyással lehettek környezetük formálódó, vagy esetleg már létező magyarságképére, mely a vizsgálandó korszakon túlmutatva a magyar kivándorlás egészére is hathatott.”
A tanulmány igen fontos részét képezik a magyarországi ki- és a fontosabb latin-amerikai országok bevándorlási törvényeit, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia és a latin-amerikai országok közti kétoldalú kapcsolatokat bemutató fejezetek, melyek a feldolgozandó téma jellegéből adódóan kronologikus formában kerülnek bemutatásra. Magyar kivándorlás Latin-Amerikába az első világháború előtt (Részletek Torbágyi Péter doktori értekezéséből)
Az amerikai kontinensre induló (vagy ahogy akkor hitték, az Indiákra hajózó) portugáliai pálos hittérítők között magyar szerzetesek voltak. A Lisszaboni Állami Levéltárban őrzik Szombathelyi Tamás generális búcsúztató beszédét, amit a Portugáliába távozáskor 125 pálos atyának mondott. Barcelonában pedig megtalálható magát büszkén „magyar királyi vér leszármazottjának” tekintő Katolikus Izabella (1451-1504) meghívólevelének másolata, melyben a következő szavakkal kér pálos hittérítőket Fráter Tamás magyar rendfőnöktől:

„Küldjön újabb munkásokat az Úr szőlőjébe, mert valóban munkásokra lesz szükség, akikre nehéz testi munka vár”.
A spanyol Cadiz kikötőváros „Archivo de las Indias” okiratában 300 utazó pálos szerzetes adatait rögzítették. A pálosok történetében kiemelkedően érdekes színfolt a dél-amerikai szereplésük, amelyre minden magyar méltán büszke lehet. VI. Sándor pápa megbízásából is mennek Amerikába, hogy ott hittérítést végezzenek. Főleg az indiánok között jártak, és emlékük ma is él. Spanyolország és Portugália szembefordult egymással, és megint VI. Sándor kéri fel a pálosokat, hogy csillagászati eszközökkel húzzák meg a határvonalat a két veszekedő hatalom között. A spanyolok elfoglalják Guatemalát. Guatemalában, ahol a pálosok éltek, húzódik egy hatalmas hegyvonulat, ebben vannak a remetefülkék, barlangok, amelyek falain még ma is elég sok rovásírásjel található. Ezek a sajátos pálos rovásírás elemei… Argentínától egészen Bolíviáig és Peruig is eljutottak (természetesen a mai ország neveket használom).
„Ismert olyan feltevés is, mely szerint 1500-ban magyar pálosok vettek részt Alvares Cabralnak, Brazília felfedezőjének az expedíciójában. (Ónody Olivér: Adalékok a brazil-magyar kapcsolatokhoz. In: Bécsi Napló, 1992/6. 9.)”
A kutatás nehézségek a jezsuita terítők esetében: Szabó László, az Argentínában letelepedett magyar újságíró, aki évtizedeken át kutatta a Dél-Amerikában fellelhető magyar vonatkozású dokumentumokat Magyar múlt Dél-Amerikában (1519-1900) című könyvében a következőket írta: "A magyar jezsuita hithirdetők működésének felderítése, tisztázása, sok akadályba, néha csaknem elképzelhetetlen nehézségbe ütközik. Mindenekelőtt figyelembe kell vennünk azt, hogy a katonai mintájú szervezetbe tömörült rend, amelynek működése jóformán az egész akkor ismert világra kiterjedt, tartományokra volt beosztva, mint ahogy ma is.
Minden tartomány élén egy tartományfőnök, a provinciális állt. Mivel Magyarország nagy része török hódoltság alatt volt akkoriban, magyar tartomány nem létezett. A nyugati és a felvidéki vármegyéket magában foglaló Királyi Magyarország a jezsuiták ausztriai tartományához tartozott. E tény következtében minden Spanyol- és Portugál-Amerikában működő magyar jezsuita ausztriai németként volt nyilvántartva. Családnevük, akárcsak a német, cseh vagy horvát hittérítőké, legtöbbször elferdítve fordul elő, vagy tudatosan latinosítódik el, hogy a bennszülött világi papság esetleges bizalmatlanságának vagy féltékenységének elejét vegye" A latin-amerikai levéltárakban erre vonatkozó dokumentum csak elszórtan található, talán többet árulnának el az európai jezsuita archívumok, bár a Jézus Társaság dél-amerikai hittérítő tevékenységének szomorú fináléját ismerve, még ebben sem reménykedhetünk túlságosan. Amit mégis tudunk a különböző nemzetiségű - köztük magyar - jezsuita misszionáriusokról, azt elsősorban nekik maguknak köszönhetjük, hiszen időnként levélben tájékoztatták feljebbvalóikat, otthon maradt hozzátartozóikat az amerikai indiánok körében eltöltött hétköznapjaikról és munkálkodásukról, feljegyzéseiket, rajzaikat vagy egy-egy kiadásra szánt mű kéziratát is sikerült Európába juttatniuk. (Lacza Tihamér: Magyar jezsuiták Latin-Amerikában)
Már Szentmártonyi Ignác tulajdonképpen nem is hittérítőként, hanem a portugál király udvari csillagászaként és térképészeként került Brazíliába. Hazafelé Bécsen átutazott, ahol audienciát kért Mária Teréziától, és beszámolt a császárnőnek brazíliai működéséről, s nyilván tizennyolc évig tartó raboskodásáról sem hallgatott. Egy ideig Csáktornyán, unokaöccse házában élt, majd Belicán lett segédlelkész egészen 1793. április 15-én bekövetkezett haláláig.
„Az amerikai magyarság egyik legismertebb kutatója, az Argentínában is élt Ács Tivadar pedig arról írt egyik munkájában, hogy magyar pálosok a kezdeti időktől bekapcsolódtak az Indiák evangelizációjába, minek máig látható mementói a paraguayi Cerro Polilla hegységben talált barlangfeliratok, melyek a pilisi barlangokban élt pálos remeték által használt rovásíráshoz hasonlatosak. (Kurucz Ladislao: Los húngaros en la Argentina. Buenos Aires, 1999. 11-12.; Kisbán Emil: A magyar pálosrend története. Budapest, 1938. 65–67. és Ács Tivadar: Magyar pálosok voltak Délamerika első térítői. In: Nemzeti Újság, 1934.05.17.)” Ács Tivadar mellett a régió másik nagy magyarság-kutatója, az ugyancsak Argentínában letelepedett Szabó László is a XVI. századig nyúlt vissza, de történeti forrásokra alapozott elmélete már sokkal valószínűbbnek látszik. Állítása szerint az Inka Birodalom meghódításáért harcoló Francisco Pizarro maroknyi csapatának megerősítésére toborzott 1600 fős zsoldos seregben, melyet a perui vállalkozás vezetőjének öccse, Hernando Pizarro vezetett, sok más nemzet képviselői mellett magyar zsoldosok is feltűntek. Erről Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés spanyol udvari történész 1547-ben megjelent Historia general y natural de las Indias című könyve tanúskodik, amely az inka főváros, Cuzco 1538-as elfoglalásában résztvevő seregek kapcsán leszögezte, hogy „egyetlenegy sem hiányzik itt mindazon nyelvek közül, amelyeket a világ keresztény országaiban beszélnek, mint Itáliában, Németországban, Skóciában és Angliában, és vannak itt franciák, magyarok, lengyelek, görögök és portugálok, és minden más nemzetiségűek Ázsiából, Afrikából és Európából…”. (Fernández de Oviedo, Gonzalo: Historia general y natural de las Indias, islas y tierre-firme del mar océano. Madrid, 1852. 222-223. és Szabó: Magyar múlt… 26.)
1492. augusztus 3-án Pálos kikötőjéből kifut a Santa Maria, a Pinta és a Niña.
A hajók a katolikus királyok zászlaja alatt haladtak, és természetes, hogy a flottilánál szigorúan megtartották a hagyományos vallásos szertartásokat. S. E. Morison ezt igen-igen színesen írja le:
„Áldott legyen a Napfénye
És a Szent Kereszt, emberek reménye.”
Utána elmondták a Miatyánkat, az Üdvözlégyet, majd Isten áldását kérték a hajóslegénységre.
A hajónak az öt harang ütésére a következő szöveget énekelték:
„Öt elmúlt folyik a hatodik, Több is eltelik, ha Isten úgyakarja, A számolás és a haladás gyorssá teszi az útat.
Naplemente után az őrség éjjeli felállítása előtt mindenkinek részt kellett vennie az esti ájtatatosságon. „Istenem, adj jó éjszakát… (…)”
„Imádkozzunk Istenünkhez,
Hogy jó utat adjon nekünk,
És Szűzanyánk révén,
Aki szószólónk ott fenn,
Védjen meg bennünket az örvénytől
És ne küldjön ránk vihart.”
Senki nem csodálkozott amikor 40 torokból a maga hangnemében énekelte a ”Salve Reginá”-t letérdelve a koszos fedélzetre, és levette fövegét, amikor az Úr és a Szent Szűz nevét hallotta.
1493. szeptember május-szeptember VI. Sándor pápa bullákat ad ki Portugália és Kasztilia felosztásáról.
A magyar pálosok VI. Sándor pápa (Rodrigo Borgia) (1431-1503) megbízásából többször mennek Amerikába, hogy ott hittérítést végezzenek. A pálosok, akikre kezdetben ő bízza Amerika krisztianizálását. Magyar főpap volt Borgia, Rodrigo aki kardinális korában egri érsek és péterváradi apát is volt, így jól ismerte a pálosokat. Hunyadi Mátyás nevezte ki a kardinálist péterváradi apáttá, hiszen fején a Szent Koronával apostoli királyi uralkodó volt, aki egyébként, tudottan jó kapcsolatban állt a pálosokkal. Spanyolország és Portugália szembefordult egymással, és megint VI. Sándor kéri fel a pálosokat, hogy csillagászati eszközökkel húzzák meg a határvonalat a két veszekedő hatalom között. Ennek következményeképpen jött létre a 1493-ban „Inter caetera” kezdetű bulla ennek nyomán jön létre a 1494-ben a tordesillasi egyezmény, Kolombusz felfedezése, amelyek után a kelet felé nyomuló portugálok és a nyugatra tartó spanyolok között egyezséget kellett teremtenie. A Zöldfoki- szigetektől nyugatra 371 mérföldnyire jelölték ki a határvonalat. Ezt a pápai vonalat később a portugál király nyomására végül a 46. nyugati hosszúsági fok felé tolták el. VI. Sándor pápa meghozta döntését az újonnan felfedezett földek felségjoga tekintetében. 1501-ben a bulla, a „Los Reyes Catholicos" kezdetű, nemcsak igazságot tett az új hódítások tekintetében, hanem kereszténységet is rendelt az Új Indiákba. Bullája alapján tisztán kiolvasható, hogy magyar Pálos-rend szerzetesi voltak Amerika első hithirdetői.
Portugália területén már a IV. századtól éltek remeték. A XV. században egy újabb közösség portugálok csatlakoztak a magyar Pálos-rendhez (1464-ben), amit VI. Sándor 1493-ban ismételten jóváhagyott. Nem összetévesztendő a spanyolokkal, akik szintén a XV. században csatlakoztak (1494-ben) ez a spanyol közösség a magyar központú Pálos-rendhez kérte felvételét.
Már 1495-ben is több misszióban is részt vettek Dél-Amerikában. Portugálián keresztül, Argentínában szállt partra 16 magyar szerzetes, ahonnan eljutottak Bolíviába és Peruba is. 14 pálos missziós atya vértanúhalált halt. A régi pálos kolostorok közül jó néhány még ma is létezik más- rend tulajdonában - a mai Paraguay és Argentína területén. A távolság és a háborúk miatt 4- majd később 8 évenként jártak el a magyarországi nagykáptalanra. Ebben az időben már 22 perjelséggel és 5 vikariátussal rendelkeztek. A pálosok kegyhelyeket vezettek, lelkipásztorkodtak, gimnáziumokat is tartottak fenn. Nagy hangsúlyt helyeztek a világi ifjúság nevelésére. Több kolostorukban gyógyfürdőt is működtettek. A XVI. században a portugál tartománynak 17 monostora volt. Ezek közül a leghíresebb Szent Pálról nevezett Serra de Ossában. A XVIII. század elején az újraegyesítési kísérlet nem sikerült, különösen a XIII. Gergely pápa által megerősített önállósági tevékenységük miatt, ezen korszak még egy önálló kutatási témát igényel. A serra de ossa-i és a mendolivai főmonostoron kívül még 14 zárda és az evorai kolostor működött. A bragazi házból Don Pedro a többi szerzetesrendekkel együtt ezt is eltörölte Portugáliában
Spanyolország 1494-től csatlakozott a magyar pálos rendhez. A lisszaboni monostor volt a XVII. században a rendi élet központja, a nagykáptalanok lefolyásának színhelye, a defintorium tagjainak tartózkodási helye és a rector generális székhelye. Különválásukat az anyatartománytól 1578-ban hagyta jóvá XIII. Gergely. A portugál kolostorok a XIX. század közepéig maradtak fenn. 1550-ben megalakították a Remete Szent Pál kongregációt (ez terjeszkedett Spanyol- és Olaszországban is), „Augustiana Sancti Pauli primi Congregatione Hispanica”: Paulus Morigia írja le történetében az eseményeket. A kongregáció fennhatósági területe Rómától Hispániáig terjed. Az Itáliai monostor Sabina, Umbria tartománnyal. 1555. augusztus 8-án tartott rendi gyűlésen Chrosophoro Patavino volt az elöljáró. 1571-ben pedig – amikor már külön rector generalist: „ügyvezető” rendfőnököt választottak – végleg elszakadtak a rendtől. Ezt a szakadást sem a spanyol sem a magyar pálosok nem akarták, de a kapcsolatot nem voltak képesek tovább fenntartani. Ottani források szerint ekkor már 5 vicariatussal (nagyobb rendház) és 22 perjelséggel rendelkeztek. Serra d’Ossa városában volt a Szent Antal anyakolostoruk Brazília a kezedeti időkben pálos kolostor Nossa Senhora de Mont Serrat, jelenleg bencés kolostor, ami Sao Paolo-ben van, Brazíliában. A pálosok tevékenységéről egykori levelezésekből idéz a modern humán kutatás szerzője; azt tárja fel Russell-Wood, hogy a Jézus tanításának lényegi részeit, mint az evangelizációt a megváltás, a” megszelídítés”, az oktatásban. Hogyan védték a pálosok az őslakosokat az agresszió és gyarmatosítás ellen. Jól ábrázolja a szerző hogyan alakul át a végtelen derűlátás az adott pillanatban. Egy új fázisa kerül a rendszerbe a pálosok kiábrándulásának a kétségbeesésnek és a dühnek adnak hangot. Mert rossz felé indul, a gyarmatosítás s a tolerancia hiánya a Jézusi ajánlatnak hogyan vet véget és végül Jézus tanításának szemlélete a ráerőszakolás eszközévé, válik. A pálosok nem vettek részt a gyarmatosításban a tanítást és a közös munkavégzést használták a Krisztus tanításának megismertetésének eszközéül. Majd később barlangokban húzódva, mint a Pilisben, innen végezték a Krisztianizálását az őslakosságnak.
Pálos kolostorok: Amador Bueno de Ribeira, Mosteiro de Sorocaba, Mosteiro do Rio de Janeiro, Mosteiro de Santana de Jundiaí stb.
A magyar hithirdetőkkel nyert addigi jó tapasztalatok arra indították a pápákat, hogy Közép-Európából főleg csak magyarokat küldjenek Latin-Amerika földjére. A magyar hithirdetők kiváló személyi tulajdonságait VI. Sándor pápa már korán felfedezte, aki Rodrigo Borga kardinális korában egri érek és péterváradi apát volt így személyes kapcsolatban is állt velük, különösen a pálosokkal, kikre kezdetben ő bízta Amerika krisztianizálását. A magyar hithirdetők eljutottak Latin-Amerikába, majd valamennyi missziós házba, a spanyol és portugál misszókba. A magyar szerzetesek ott vannak az épülő új világrész minden emporiumában. A mai Venezuela, Colombia, Ecuador, Mexiko, Guatemala stb. Buenos Aieres első parcellázási térképén találkozunk Mathe Istvany nevével. A szent buzgalom hevítette a magyar pálosokat az evangelizáció hirdetésére a távoli tengerpartokon. Őket a szent cél vezérelte, hogy vallási és társadalmi fejlődés következzen be. Így lett híres paraguayi küldetésük, amely az első tartós település megalapításához is vezetett. Sao Paulo Portugáliának tartománya volt. A pálosok voltak az úttörők a városok alapításánál sokfajta akadállyal és dacolva a vadon élő állatok veszélyével bátran szembeszálltak. Ott volt a sok ellentmondás között a pálosok és az aranykeresők kapzsisága és brutalitásukat nem fékező mámora. Az összes energiájukat az Indiánok védelmére kiterjesztették. A magyar papok magas tudományos műveltségüknél fogva nemcsak misszionáriusok voltak, hanem egyetemi professzorok, geográfusok, csillagászok, botanikusok és másfajta tudósok, kiknek munkája nyomán ma is virágzó egyetemek létesültek, birodalmi és országhatárok alakultak, vagyis munkásságuk jegyeit évszázadokra kiható módon ott hagyták Latin-Amerika minden országában. Jól rekonstruálható mindaz, ami a pálosokkal is történt: „egy magyar jezsuita rend tagjának visszaemlékezései” c. mű munkából ...a legtávolabbi indián településeket is felkereste, megtanult számos indián nyelvet és nyelvjárást, amely tulajdonképpen előfeltétele volt a sikeres hittérítő munkának, annál is inkább, mert voltak olyan redukciók, ahol tucatnyi különböző nyelvet is beszéltek az ott letelepített indiánok. A magyar jezsuita részletes feljegyzéseket készített, ezeket jól sikerült rajzokkal, valamint térképvázlatokkal egészítette ki Éder Xavér Ferenc latinul írt munkáját, amelynek címét (Descriptio provinciae Moxitarum in Regno Peruano) magyarra így fordíthatnánk le: A Perui Királyságban lévő Moxitania tartomány leírása. A 289 sűrűn teleírt oldalt kitevő kézirat eredetije a budapesti Egyetemi Könyvtár Pray-gyűjteményében található. Ebből készített 1791-ben egy meglehetősen szerény kivonatot Makó Pál budai apát, aki valójában nem is Éder eredeti szövegét, hanem a saját magyarázatait adta közre. Ez a kiadás majdnem száz évvel később, 1884-ben spanyolul is megjelent La Pazban, de maga az eredeti szöveg (illetve fordítása) teljes terjedelmében mind a mai napig nem jutott el az olvasók szélesebb köréhez.
Azóta sok szakrális jelképet használó mozdulat, kifejezés, anyag kimaradt a megreformált liturgiákból. De nem csak a szent helyek és a szent személyek profanizálódtak, hanem profanizálódott a kor is. Ma nem az ember a legfőbb érték…
„Sajnos az elmúlt évben a Magyar Püspöki Kar nem ismerte fel Boldog Özséb szentté avatásának jelentőségét és az azt követő lehetőségeket. Ezt a szentté avatást nagy nemzeti ügynek kell felfogni és keresztül vinni. Így komoly eredményeket hozna egész népünk számára! Egy pápai bréve kiadása megoldaná a magyarság számára oly fontos az ősi magyar pálos rend kérdését. „Az egyház egy alvó óriás, amit fel kell ébreszteni.” (Részlet P. Árva Vince atya beszédéből.)
Bakk István - 2012.06.19, 17:31
Bakk István
ÚJVILÁG PASSIÓ - Kecskeméten -

http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis-4fd0ab48bc848
Online szótárfüzet - Tanulj a kedvenceidből, tegyed a szavakat szótárba, tanuld a mobilodon!
Bakk István - 2012.04.14, 08:27
Bakk István
A magyar pálos katakomba cserkészet
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=palosok-4f86a3c951c77

SCOUTS IN CATACOMBS


After 1945 the Communists dissolved – among other organisations – the Hungarian Scout Association and its members were forced to join the state-sponsored ranks of atheistic Pioneers. Many of the dedicated,

Catholic leaders of the scouting movement decided to honour their scout oath by their continuing commitment to God, country and neighbours. In the spirit of the scout law they carried on their common activity secretly by concealing their meetings as young hikers and nature enthusiasts touched by the romantics of Native American or ancient Hungarian culture.

Under this cover – heavily influenced by the spirituality of the scout movement – they continued to promote the ideal of a “Christ-like humanity”.

This kind of “scouting in catacombs” was best organised in Pécs by underground scout leaders: László Arató and Mátyás Ivasivka. The two independent groups were united in 1953 under the name “Grotto Camp” with the spiritual leadership of a Pauline priest, Pál Bolváry, who had just been released from prison. The “Grotto Camp” consisted of several boy and girl scout groups who secretly organised meetings, excursions, catechesis lessons, and camps in the summer. Although their ac tivity was protected by a strict law of silence, the leaders were arrested in1961, and Father Bolváry was incarcerated for six years.


Bakk István

Fathers in the Americas / Pálosok Amerika földjén
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=palosok-4f7005cd60f23

István Bakk: Pauline Fathers in the Americas Missionary Work and Service in the New World (pdf)


Bakk István: Pálosok Amerika földjén avagy az Újvilági küldetéses szolgálat (pdf)István Bakk: Pauliner auf dem Gebiet Amerikas, oder in der neuen Welt angenommene Missionsdienst

http://kutasi.blogspot.com/


Istvan Bakk: Pauline fathers in the Americas missionary work end service in the new world

http://kutasi.blogspot.com/2007/12/istvn-bakk-pauline-fathers-in-americas.html

http://jozsef-kutasi.de/blogger/palospassioen.pdf


Bakk István: Pálosok Amerika földjén avagy az Újvilági küldetéses szolgálat

http://jozsef-kutasi.de/blogger/palospassiohu.pdf

http://kutasi.blogspot.com/2007/12/istvn-bakk-pauline-fathers-in-americas.html

Bakk István - www - mail - 2012.04.14, 08:26

Bakk István
Felépült a Boldog Özséb magyar kápolnája ausztráliai Mária-völgyben

http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis-4f77ebeabdfbf&elozo=aktualis-4f77eb7f264b5&koveto=aktualis-4f79399286e9e

Chapel of Boldog Özséb, Marian Valley, Canungra, 40 km from Gold Coast, Australia

Boldog Özséb (Blessed Eusebius) was born in Esztergom, Hungary around 1200. As the Canon of Esztergom, he sacrificed his whole life to support the poor and the sick.

We are grateful to Almighty God for sending us Boldog Özséb and the hermits who followed him, thus amalgamating the many small flames into a huge one which, after so many centuries is still alive and radiates the light of faith for Hungarians as well as all other nations.

In Hungary the Pauline order has always had a significant role in spreading the glory of God, in building the kingdom of God, and in helping and serving the poor. As an order founded by a Hungarian, therefore an authentic bearer of our national values, in the earlier centuries it was also influential in Hungarian culture. The members of the order, in our turbulent history, have always stood out with the heroism of martyrs in defending their faith and the poor, and through that many of them have indeed become true martyrs. We hope that the Pauline order will continue its blessed work and that it will follow the path of their predecessors, especially of Boldog Özséb for another 800 years serving the spiritual needs of mankind.

A kápolna építésének dokumentációja látható: http://www.youtube.com/watch?v=8fdM4EjiGt0
Bakk István - 2012.04.06, 00:18Bakk István-Bakk Erzsébet
A magyar Pálos-rend a máriavölgyi Boldogságos Szűz kegyhelyének szolgálatában

http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=palosok-4f03f5f47c7ec&elozo=aktualis-4f02ba92d0bb3&koveto=aktualis-4f0e83ffb819c


Császár Tamás
I. REMETE SZENT PÁL - PAULUS THE FIRST HERMIT
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=palosok-4f4bacd3e1873
Bakk István - www - mail - 2012.04.06, 00:17Bakk István-Bakk Erzsébet
A magyar Pálos-rend a máriavölgyi Boldogságos Szűz kegyhelyének szolgálatában

http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=palosok-4f03f5f47c7ec&elozo=aktualis-4f02ba92d0bb3&koveto=aktualis-4f0e83ffb819c


Császár Tamás
I. REMETE SZENT PÁL - PAULUS THE FIRST HERMIT
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=palosok-4f4bacd3e1873
Bakk István - www - mail - 2012.04.06, 00:16
Bakk István
Húsvét köszöntő: Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön!

„A világot még mindig vad viszonyok marcangolják és a gyűlölet tüze égeti, mint saját gonoszságának áldozatát. Kihez fordulhatnánk máshoz oltalomért? A Szűzanya nemcsak mennyei fényben tündöklő Boldogasszony, hanem nagy pártfogónk is, aki ezer éven át csodálatosan oltalmazta népünket.”
Krisztus szenvedés történetének örök érvényű mondanivalóján túl - egy megemlékezés országunk és ezen belül a pálos atyák hit- és nemzetépítő múltjáról. Arról a rengeteg szenvedésről, amit népünk a történelem folyamán átélt és mindezek ellenére is megtartotta a keresztény hitét. Egyben üzenet, hogy csak egymás értékeinek megbecsülése, kultúrájának elfogadása, közös érdekeink felismerése és az összefogás segít a tragédiák elkerülésében…

http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis-4f6ebb68e52c4&elozo=palosok-4f4bacd3e1873&koveto=

„Kedves Testvérek! Sorolhatnám tovább Esztergomi Boldog Özsébnek közbenjáró szerepét. Ezért járok sokfelé prédikálni, híveknek, papoknak is elmondani, hogy fogjunk össze, hisz a szentté avatás kell, hogy felrázzon bennünket. Így az egész országot kell, hogy áthassa, aztán még egy valamit kell, hogy minden ember Özsébtől átvegyen, az ő lelkiségéből a mélységes nagy imádkozásnak a lendületét. Hisz gondoljuk el, mint remete éjt-nappalt imáságban töltött, a maga faragta, ácsolt fakereszt előtt, imádkozott éjjel-nappal. Ki tudott annyit imádkozni? Ez a szenteknek a nagy titka! Ezt kellene megtanulni nekünk is, imádságos lelkületre szert tenni, mindig Istennel kapcsolatban élni, amit régen úgy fejeztek ki, Isten jelenlétében élni.” (P. Árva Vince atya prédikáció; részlet)
Bakk István - www - mail - 2012.02.06, 11:12
PRAYER FOR A CHRISTIAN EUROPE / KÖZÖS IMÁNK A KERESZTÉNY EURÓPÁÉRT
http://kutasi.blogspot.com/2012/01/11521-bakk-istvan-kozos-imank.html
Bakk István - mail - 2012.01.24, 22:11
"Az Isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas és mindaz, amit a haza érdekében tesz az ember nem más, mint Isten szolgálata." Mátyás király


Székely János püspök a hazánkat érő támadások okairól
2012. 01. 12. 12:38-


Krisztus mondta: ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt nálatok (Jn 15,18). Különleges aktualitást kapnak ezek a szavak ma, amikor sokan szerte a világban össztűz alá vették hazánkat – fogalmaz írásában Székely János esztergom–budapesti segédpüspök.
Mi ennek a gyűlöletnek az oka? A valódi ok az, hogy hazánk olyan alapvető emberi értékek mellé állt oda, melyeket ma sokan lerombolni szeretnének. A magyar parlament olyan alkotmányt adott az országnak, amely Isten nevével kezdődik (Preambulum), amely azt állítja, hogy a magzat életét védelem illeti meg a fogantatástól kezdve (Szabadság és felelősség II), hogy Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között létrejött életszövetséget (Alapvetés L). Az alkotmány azt is kijelenti, hogy a család a nemzet fennmaradásának alapja, és hogy az adó mértékét a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani (Szabadság és felelősség XXX). Nyilván sokan vannak a világon, akiknek nem tetszik ezeknek az emberi alapértékeknek ez a határozott megfogalmazása.
Mi több, a magyar kormány átmeneti külön adót vetett ki a bankokra. Ez pedig természetesen aggodalommal tölti el a pénzvilág urait, nehogy a példa ragadós legyen.
A hazánkat érő támadások oka alapvetően ez. Természetesen ezeket az okokat nem nevezik néven, helyette más, kisebb jelentőségű vádpontokat említenek. Az egyik ilyen vádpont az egyházakról szóló törvény. Ennek a törvénynek az a célja, hogy az úgynevezett business egyházaktól megvonja az egyházi státuszt. Magyarországon ugyanis, szemben nagyon sok európai állammal, az egyházi oktatási, egészségügyi és szociális intézmények azonos állami finanszírozásban részesülnek, mint a hasonló állami intézmények, hiszen ugyanolyan adófizető polgárok számára nyújtják a nevelés, vagy a gyógyítás szolgálatát. Hazánkban ezért számos olyan ál-egyház jött létre, amelyeknek a legfőbb célja az állami támogatás megszerzése volt. Az új egyházi törvény ezen a helyzeten változtat. Pontosabban körülírja a feltételeket, amelyek alapján egy közösség elnyerheti az egyházi státuszt (legalább ezer tag; legalább 20 éves jelenlét az országban stb.). Azok a közösségek, amelyek nem kapják meg az egyházi státuszt, nyugodtan folytathatják a működésüket, csak az intézményeik állami finanszírozását nem fogják megkapni.
Természetesen a magyar parlament és a kormány követett el hibákat is a munkája során. Ilyenek voltak a médiatörvény egyes – később meg is változtatott – pontjai, vagy a jegybanktörvény esetében néhány, talán szükségtelen módosítás, amely támadásokra adott alkalmat. Ugyanígy helyesebb lett volna a bankokkal való megállapodást a végtörlesztés rendelkezéseinek kibocsátása előtt megkötni.
A hazánkat érő támadás oka azonban nem ez, hanem azok az alapértékek, amelyeket Magyarország jelenleg képvisel. A jelen parlamentnek felelősen élnie kellett azzal a kétharmados többséggel, amellyel a választók a cselekvésre felhatalmazták. Ezt a nagy felelősséget és lehetőséget alázattal, körültekintéssel kell hordoznia, tettekre váltania. A külső támadásokat pedig higgadtan, adott esetben kellő ügyességgel kell megpróbálnia kivédeni. Hazánk jegybankjának valuta tartaléka a jelen államadósságunk csaknem felét teszi ki, amelyet szükség esetén a jegybank fel is fog használni az adósságszolgálat finanszírozására. Ez azt is jelenti, hogy az ország valamennyi ideig ki tud tartani ebben az erős ellenszélben is.
Gyakran megtörténik a történelemben, hogy ha feltűnik a világosság, akkor megjelenik vele szemben a sötétség hatalma is.
Kívánom mindannyiunknak, hogy legyünk a Világosság fiai, egy igazabb, emberibb világ építői.
Székely János esztergom–budapesti segédpüspök
Magyar Kurír
2012/1/12 Hirszemle <[email protected]>

__._,_.___
.

Pálos Passió című könyvbemutatója

Duna TV, Kívánságkosár 2011. augusztus 11.


A médiumok diktálta zűrzavar és erkölcsi mélypont számára is van határ. Tudjuk, hogy a mesékben sem űzheti tovább a banya a kis hős királyfit és táltos csikaját, csak a határig. Itt ugyan kitép még egy szálat a csikó farkából, de az üldözésnek vége, itt a határ! Eddig és ne tovább. Nemzetünk sorsában ezt a határt a magyar alapítású Pálos Rend iránti érdeklődés szabta meg. ..


http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis-4e4153ab4afac&elozo=aktualis-4e30526e61631&koveto=palosok-4e43652810d80

http://www.youtube.com/watch?v=kuEnsdj5gFg

http://indavideo.hu/video/passio_4

Bakk István
A MEGÚJULÁS ÉVÉBEN: CSATLAKOZÁSI FELHÍVÁS!
http://www.szentozseb.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=aktualis-2011felhivas&elozo=palosok-4d49aaee0f424&koveto=palosok-4d6f3ced384b1
Oldalak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, összesen: (10)


bannereXTReMe Tracker